ประกาศสอบราคา

15/01/2562 :

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒  

 

 

28/01/2562 :

รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง   

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ลแะกายภาพบำบัด   

 

 

31/01/2562 :

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ    

 

 

22/02/2562 :

ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๑ รายการ    

 

 

21/02/2562 :

ประกาศมาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการับสินบน    

 

 

11/04/2562 :

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด     

 

 

05/06/2562 :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงทางลาด และราวจับระหว่างอาคาร     

 

 

03/07/2562 :

การนำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาด และราวจับระหว่างอาคารโรงพยาบาลนาโยง  

 

 

05/08/2562 :

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลนาโยง    

 

 

ประกาศรับสมัครงาน

19/03/2562 :

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   

 

 

29/03/2562 :

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   

 

 

15/05/2562 :

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   

 

 

02/07/2562 :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 

 

12/07/2562 :

ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 

 

15/07/2562 :

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 

 

26/07/2562 :

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ   

 

 

06/08/2562 :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

 

 

13/08/2562 :

ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๒ อัตรา 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต 

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

SP_READ_MORE

บริการตรวจหู คอ จมูก

โรงพยาบาลนาโยง นำโดยนพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก ( นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ) ,นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ( นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ) , นายธีระศักดิ์ มักคุ้น ( นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ) , นายอาเนช โออิน ( นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ) ดูการเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางคลินิก หู คอ จมูก รักษาโดย นพ.ตุลากานต์ มักคุ้น แพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลตรัง
SP_READ_MORE

รณรงค์สวมหมวก

ประชาสัมพันธ์   

SP_READ_MORE

รณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ

ขอเชิญทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบฟรี!!

 

ทุกสิทธิ์ ทุกเชื้อชาติในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 

SP_READ_MORE

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายเลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล

ประวัติความเป็นมา

ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์จะกระจายบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมประชากรทุกพื้นที่ในเขตเมืองและชนบทโดยเป้าหมายที่ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาลบาลชุมชนให้ครบทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ที่สถานที่ตรวจรักษาพยาบาล ยามเจ็บป่วยรวมทั้งบริการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อันจะทำให้เป้าหมายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือ การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน ประสบความสำเร็จในโอกาสต่อไป

กิ่งอำเภอนาโยง ได้รับอนุมัติประกาศแต่งตั้ง เป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2533 ประกอบด้วยตำบลต่างๆ จำนวน 6 ตำบล คือตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลละมอ ตำบลช่อง ตำบลโคกสะบ้า และตำบลนาข้าวเสีย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น และได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2534 วง 8,430,000 บาท(แปดล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยทำการก่อสร้างในหมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงเหนือ เนื้อที่ 11 ไร่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และบริจาคที่ดินจากผู้มีรายนามดังต่อไปนี้

1.คณะกรรมการสุขาภิบาลตำบลนาโยงเหนืออนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 2 ไร่

2.นางนวล เต็งรัง บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่

3.นางนกแก้ว แก้วบังกร บริจาคที่ดิน จำนวน 7 ไร่

แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหนองน้ำและทุ่งนา จำเป็นที่จะต้องถมดิน และปรับพื้นที่ คณะสงฆ์จังหวัดโดยเจ้าคณะจังหวัดตรัง และประชาชนในกิ่งอำเภอนาโยงและบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนในการถมดินและปรับพื้นที่ ได้เงินรวม 291,175 บาท(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และเจ้าคณะจังหวัดตรังได้บริจาคเงินมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดตรังสมทบอีกจำนวน 62,080 บาท(หกหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)และนายแปลก เต็งรัง ได้บริจาคดินลูกรังเพื่อใช้งานในการถมดิน คิดเป็นเงิน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ในการถมดินและปรับพื้นที่

โรงพยาบาลนาโยง  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนโรงพยาบาลนาโยง จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โรงพยาบาลนาโยงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวานที่ 15 กันยายน 2535 ประกอบด้วยอาคารต่างๆดังนี้

1.อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 10 เตียง จำนวน 1 หลัง

2.อาคารโรงรถ พัสดุ และซักฟอก จำนวน 1 หลัง

3.บ้านพัก ระดับ 5 – 6 จำนวน 1 หลัง

4.บ้านพัก ระดับ 3 – 4 ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

5.บ้านพัก ระดับ 1 – 2 ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

6.อาคารโรงไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง

                และสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการได้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536 ปัจจุบันโรงพยาบาลนาโยงมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 221 คน มีผู้มารับบริการเฉลี่ย 500ราย/วัน อัตราการครองเตียง 0.46%

Login Form

System Link

 

 

 

 

Scroll to top