ประกาศสอบราคา

06/08/2561 :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด

 

 

14/03/2561 :

ประกาศประกวดราคาชื้อรถพยาบาล(รถตู้)

 

 

18/01/2561 :

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 

 

04/01/2561 :

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 

 

21/12/2560 : (2)

ประกาศประกวดราคาชื้อรถพยาบาล(รถตู้)

 

 

20/12/2560 :

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึงฆ่าเชื้อขนาด 800ลิตร

 

 

ประกาศรับสมัครงาน

11/05/2561 :

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักการยภาพบำบัด 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

17/07/2561 :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     1 อัตรา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์         1 อัตรา 

24/07/2561 :

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     1 อัตรา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์         1 อัตรา 

29/06/2561 :

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     1 อัตรา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์         1 อัตรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต 

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

SP_READ_MORE

บริการตรวจหู คอ จมูก

โรงพยาบาลนาโยง นำโดยนพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก ( นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ) ,นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ( นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ) , นายธีระศักดิ์ มักคุ้น ( นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ) , นายอาเนช โออิน ( นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ) ดูการเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางคลินิก หู คอ จมูก รักษาโดย นพ.ตุลากานต์ มักคุ้น แพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลตรัง
SP_READ_MORE

รณรงค์สวมหมวก

ประชาสัมพันธ์   

SP_READ_MORE

รณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ

ขอเชิญทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบฟรี!!

 

ทุกสิทธิ์ ทุกเชื้อชาติในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 

SP_READ_MORE

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายเลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล

 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รมต.และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ชุณหรัศมิ

 ๑. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน

๓. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต

๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วน

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ

๖. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

๗. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ

๘. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health)

๙. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร

๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐเรียบง่าย สามัคคี มีธรรมาภิบาล

Login Form

System Link

 

 

 

Scroll to top